Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkratka VOP) upravují vztahy mezi zákazníkem a obchodní společností Dael s.r.o. v oblasti prodeje doplňků stravy, kosmetiky a dalšího zboží obchodní společností Dael s.r.o. (dále jen „Společnost“ či „prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „zákazník“ či „kupující“) a platí pro nákup zboží v internetovém obchodě na www.dael-aloe.cz .

2. Obchodní informace o obchodní společnosti

Dael s.r.o.

Sídlo: Hřebečská 2638, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČO: 05806682

3. Zákazník

Zákazníkem tohoto internetového obchodu je kupující fyzická i právnická osoba. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje zákazník, který je spotřebitelem, a zákazník, který spotřebitelem není.

Zákazník, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zákazník, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby pro potřeby svého podnikání. Je-li kupující podnikatelem řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž se neužijí ustanovení § 2158-2174.

Zákazníkem je osoba, která uzavře s obchodní společností kupní smlouvu. Zákazník uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

4. Kontaktní údaje zákazníka

Kontaktní údaje jsou poskytnuty zákazníkem při uzavření smlouvy. Zákazník spotřebitel je povinen uvést správně a úplně své jméno, příjmení, adresu bydliště, datum narození, e-mail a telefonní kontakt. Zákazník, který není spotřebitelem, je povinen uvést správně a úplně název své firmy, sídlo (místo podnikání), IČO, DIČ, e-mail a telefonní kontakt.

5. Nabízené produkty

Společnost nabízí a prodává doplňky stravy, kosmetiku a další zboží.

6. Objednávka

Každý návštěvník serveru si může objednat libovolný z nabízených produktů. Odesláním objednávky dochází k uzavření smlouvy (s výjimkou případů vyprodané kapacity zboží). Odesláním objednávky zákazník uzavírá smlouvu na poskytnutí objednaného produktu (kupní smlouvu) souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému Společnosti a s dalšími ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek, které se odesláním objednávky stávají součástí uzavřené smlouvy.

Obsah smlouvy je dán nabídkou Společnosti zveřejněnou na www.dael-aloe.cz,zákazníkem odeslanou objednávkou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů zákazníka. Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu Společnosti je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

Zákazník je srozuměn s tím, že Společnost není povinna uzavřít se zákazníkem kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu Společnosti.

Veškeré skutečnosti uváděné zákazníkem do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek zákazníka vyjádřený v objednávce, zašle prodávající zákazníkovi nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky zákazníkem prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

7. Kupní smlouva

Po obdržení objednávky provede Společnost ve prospěch zákazníka rezervaci objednaného produktu, pokud není produkt zcela vyprodán či rezervován. V případě, že je nabízený produkt vyprodán, uvědomí o tom Společnost zákazníka nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Platbu za objednaný produkt je zákazník povinen uhradit na účet Společnosti, a to převodem z účtu zákazníka, složením na účet Společnosti v pobočce příslušné banky s uvedením příslušného variabilního symbolu nebo v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě sjednáno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

8. Cena a platební podmínky

Pokyny k platbě obdrží zákazník od Společnosti elektronicky mailem v zaslaném Potvrzení objednávky (smlouvě).

Cena se považuje za zaplacenou v den jejího připsání na účet Společnosti. K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení a balné.

Zákazník výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (dle předchozí věty), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

9. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

– o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

– o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

– o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

– o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy (storna objednaného produktu), je zákazník povinen zaslat odstoupení od smlouvy Společnosti písemně (dopisem nebo mailem) na adresy uvedené v záhlaví těchto Všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy musí být zákazníkem vlastní rukou podepsáno. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení Společnosti.

Nejedná-li se o případy výše uvedené v tomto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

10. Přeprava a dodání zboží

  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

11. Práva z vadného plnění

Reklamace musí být v rámci prevence škod uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše tohoto článku VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho elektronické adrese. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

12. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží po zaplacení kupní ceny zboží jeho převzetím při dodání zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

13. Zákaznický systém

Součástí služeb Společnosti je i bezplatné zasílání zvláštních nabídek pro zákazníky registrované do zákaznického systému. Společnost si dále vyhrazuje právo nepravidelného zasílání nevyžádaných zpráv všem zákazníkům zařazeným do zákaznického systému Společnosti. Zákazník má možnost kdykoli zrušit svoji registraci.

14. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Společnosti po dobu nezbytné archivace údajů o uzavřené smlouvě a poskytnutých službách.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků Společnost nepředává žádné další osobě.

Jednotlivé smlouvy či uplatněné reklamace jsou po svém uzavření Společností archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze Společnosti.

15. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2017 ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu.

Odesláním objednávky z tohoto internetového obchodu zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a s užitím osobních údajů.

Společnost si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

Zpět do obchodu